Πίνακας τελικής βαθμολογίας υποψηφίων Διευθυντών 

Υποβολή ενστάσεων 


Ανακοινοποίηση πίνακα επιλογών υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα 

Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών 

Τελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών που πληρούν τα τυπικά προσόντα 

Πίνακας επιλογών υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα 


Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών 

Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών που πληρούν τα τυπικά προσόντα 

Υποβολή ενστάσεων 


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ

Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών 

Διευκρινήσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών 1 

Έντυπο αίτησης υποψηφίων Διευθυντών 

Σχολικές μονάδες Δυτικής Αττικής