1. Εφαρμοστέα Νομοθεσία - Οδηγίες
 2. 2α. Δικαιολογητικά    2β. Αίτηση και δικαιολογητικά 
 3. 1η Αίτηση Παραίτησης - Υπόδειγμα 
 4. Αίτηση για απονομή Σύνταξης προς το ΓΛΚ, ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ, ΤΠΔΥ 
 5. Υπεύθυνη Δήλωση για την απονομή σύνταξης
 6. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών εντός του διδακτικού έτους - Αυτοδίκαιες απολύσεις
 7. Παραιτήσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον νέο ν. 4186/17-09-2013. (Τροποποίηση του Ν. 3687/2008 (Α' 159) όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β της παρ. 6 του άρθρου 329 του Ν. 4072/2012 τ.Α' 86.) 
 8. Κατάργηση τρίμηνων αποδοχών Μάϊος 2013
 9. Νέες ηλικίες συνταξιοδότησης Ν. 4093/2012, προσθήκη-κατάργηση παρ, αρ. 56 ΠΔ 169/2007 
 10. Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα
 11. Πληροφορίες υπηρεσία συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
 12. Έντυπο αίτησης προς ΓΛΚ για αναγνώριση ιδιωτικής προϋπηρεσίας
 13. Ασφαλιστικά ταμεία ΤΕΑΔΥ, ΜΤΠΥ, ΤΠΔΥ
 14. Αναγνώριση στρατιωτικής θητείας
 15. Αναγνώριση γονικής άδειας για συνταξιοδότηση
 16. Ν 4151 2013 Τροποποίηση και βελτίωση συνταξιοδοτικού
 17. Διαδοχική ασφάλιση
 18. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ  
 19. Εγκύκλιος παραιτήσεων ΠΕ ΔΕ Μάρτιος 2014 
 20. ΝΟΜΟΣ 2084-1992 ΣΥΝΤΑΞΗ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 21. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 22. ΦΕΚ - Συνταξιοδοτήσεις Αύγουστος 2015 
 23. NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3865 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος
 24. ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΑΣ 31-12-2015 
 25. Διοικητικά και στη συνέχεια συνταξιοδότηση με θέμα: Αυτοδίκαιη απόλυση – επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία έγγραφο 4-3-2016