ΝΟΜΟΙ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


NOMOI
Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. ΦΕΚ 24/ 13-2-2002

Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΦΕΚ 78/14-3-2000

ΕΓΓΡΑΦΑ
Υπηρεσία dialup στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Γ7/38601/18-4-2003

Παροχή δικτυακών υπηρεσιών σε σχολικές και διοικητικές ΅ονάδες και στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθ΅ιας και Πρωτοβάθ΅ιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γ7/13915/11-2-2003

Ορισμός Υπεύθυνου Εργαστηρίου Πληροφορικής όταν το Εργαστήριο χρησιμοποιείται από περισσότερα του ενός σχολεία. Γ2/3856/16-10/2000

Διευκρινήσεις για τα μαθήματα πληροφορικής Γυμνασίου - Ενιαίου Λυκείου - ΤΕΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
Ωράριο υπεύθυνων εργαστηρίων Πληροφορικής Γυμνασίων & Ε.Λ. Γ2/670/21-2-2000

Διευκρίνηση στο ωράριο υπεύθυνων εργαστηρίων Πληροφορικής στα Γυμνάσια & τα Ε. Λ. Γ2/283/26-1-2000

Λειτουργία εργαστηρίου Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου Γ2/5942/9-12-1999

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ 64885/Γ2/21-6-2002
Περιέχει διευκρινιστικά Γ2/800/24-2-88, Γ2/1814/1-4-99, Έγγραφο Γ2/283/26-1-2000, Έγγραφο Γ2/670/21-2-2000, Έγγραφο Γ2/5787/22-10-97, Έγγραφο Γ2/5644/22-10-98

Διδασκαλία Πληροφορικής-Τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Γ2/1904/31-3-1997

Ωρολόγια Προγράμματα των Ημερησίων ΤΕΕ Γ2/4512/28-08-01


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού Γυμνασίου (α)Γενικό Μέρος β)Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, Εικαστικών, Σπουδών Θεάτρου, Θρησκευτικών, Ιστορίας, Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος)ΦΕΚ 303/Β/13-3-2003 (18 MByte!)

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού Γυμνασίου (Μουσικής, Ξένων Γλωσσών, Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής, Σ.Ε.Π., Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών, Φυσικής Αγωγής, Διαθεματικός Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων, και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Προσχολικής Αγωγής, Πρόγραμμα σχεδιασμούς και Ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων-Παράρτημα: Προδιαγραφές Σχολικών Βιβλίων) ΦΕΚ 304/β/13-3-2003 (16 MByte!)

Καθήκοντα Προϊσταμένων-Σχολικών Συμβούλων-Διευθυντών-Υποδιευθυντών-Καθηγητών-Συλλόγου Διδασκόντων ΦΕΚ1340/16-10-2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου Π.Δ. 409/ΦΕΚ 226 τ.Α/22-12-1994

Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου Π.Δ. 86/ΦΕΚ 73/12-4-2001

Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 ΦΕΚ 21/12-2-2002

Καθορισμός προσόντων διορισμού κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20 Πληροφορικής Β' βάθμιας Εκπαίδευσης Π. Δ. 118/1995 (Φ.Ε.Κ.75ΤΑ/18.04.1995)

Αναπροσδιορισμός προσόντων & κριτηρίων επιλογής στελεχών Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης, κ.λ.π. ΦΕΚ 20/Τ. Α΄/7-2-2002

Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτήρια επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ΦΕΚ 20/7-2-2002