Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                           

 Έχοντας υπόψη :

1.      Το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 παρ. 16.

2.      Το Υπ΄αριθ. Πρωτ. 125257/Δ2/09-09-2013 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ

                                                                  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών στις καταργημένες ειδικότητες των  ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑΣ της  Δ/ΝΣΗΣ ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

στους  παρακάτω κλάδους:

Κλάδος ΠΕ14.01 Ιατροί (Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι, Νοσηλευτικής, Νοσηλευτικής-Μαιευτικής ΠΕ 18.10 (Νοσηλευτικής), ΠΕ 18.08 (Οδοντοτεχνίτης)ΤΕ01.19 (Κομμωτικής),ΠΕ 18.04(Αισθητικής) ΠΕ 18.23 (Εργασιοθεραπευτής).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την υπ΄αριθ. Δ1/111192/Δ2/09-08-2013 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση ΔΕ Δυτικής Αττικής.