Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι επισημαίνονται στον παραπάνω πίνακα, παρακαλούνται, να παρουσιασθούν την Τρίτη                20/12/2016 στην Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, από τις 08:30 έως τις 11:00 για να αναλάβουν υπηρεσία.