ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΚΕΦ.Ε΄ άρθρο 186) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το άρθρο 4 του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-08-2017)

3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 109290/39629 (ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»

4. Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, όλων των σχολείων Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκύπτουν από τα ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις - πλημμύρες) και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ